Overzicht van voorwaarden en reglementen.

Klik op de desbetreffende link om naar het juiste onderwerp te gaan.

Algemene voorwaarden

De Kleine Amsterdammer hanteert de Algemene voorwaarden zoals opgesteld door Bo Geboorte zorg.

Wil je deze voorwaarden inzien kan je hier klikken.

Addendum Algemene voorwaarden kraambureau de Kleine Amsterdammer
(Laatste Update februari 2023)

Artikel 17 – Zorg voor persoonlijke eigendommen

Als er schade ontstaat tijdens de zorgverlening, moet dit binnen 24 uur telefonisch aan ons gemeld worden. De cliënt heeft een eigen risico van € 150,- 

Artikel 19 – Betaling

Indien u onverzekerd bent of verzekerd in het buitenland dient u vooraf een voorschot voor de kraamzorg te betalen. U betaalt de kosten van inschrijving, intake en 50% van de wettelijk minimale zorg (24u). Pas na ontvangst van deze betaling is uw inschrijving definitief. Na levering van de kraamzorg ontvangt u een eindfactuur voor de werkelijk geleverde zorg waar het voorschot op in mindering wordt gebracht. 

Artikel 20 – Beëindiging van de overeenkomst

Annulering kan kosteloos, zowel schriftelijk als telefonisch plaatsvinden, binnen 7 dagen na bevestiging van de inschrijving. Bij annulering na 7 dagen en voor aanvang van de zorg volgt slechts acceptatie op grond van een medische indicatie of uitzonderlijke situaties, dit laatste ter beoordeling van de organisatie. In deze gevallen zijn geen kosten verschuldigd. Indien geannuleerd wordt voor aanvang van de zorg zonder dat volgens de organisatie daar een gegronde reden voor bestaat is de opdrachtgever de som van € 150,- aan annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering tijdens de zorgperiode, op eigen verzoek, worden de zorguren die binnen 24 uur na annulering staan gepland in rekening gebracht.

Artikel 21 – Opzegging door de kraamzorgaanbieder

In situaties waarin de arbeidsomstandigheden op korte dan wel lange termijn risico’s opleveren voor de zorgverlener, zulks ter beoordeling van de organisatie, kan de zorgverlening onderbroken worden. Indien een zorgverlener bij of door een cliënt wordt geconfronteerd met ongewenste intimiteiten, geweld, agressie en/of discriminatie op welke wijze dan ook, kan dit een reden zijn voor onmiddellijke beëindiging van de zorgverlening bij deze cliënt. De organisatie zal na de ontvangen melding een onderzoek instellen en maatregelen ter voorkoming van herhaling nemen. In bovengenoemde situaties zal altijd aangifte bij de politie worden gedaan. Bij beëindiging van de zorg om bovengenoemde redenen zal deze aangemerkt worden als annulering op eigen verzoek en worden alle geplande zorg uren in rekening gebracht.

Disclaimer

English version below

Hoewel De Kleine Amsterdammer de inhoud van deze website met de grootste zorgvuldigheid samenstelt, kan het voorkomen dat u onvolledige of onjuiste informatie aantreft. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De Kleine Amsterdammer kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen door de aangeboden informatie.

De informatie op de website van Kraambureau De Kleine Amsterdammer wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De Kleine Amsterdammer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van De Kleine Amsterdammer website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om De Kleine Amsterdammer, website te kunnen raadplegen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op de auteursrechten. U kunt toestemming vragen door contact op te nemen met de eigenaar dan wel ontwikkelaar.

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. Voorheen was dat in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Op de website van De Kleine Amsterdammer is het Nederlands recht van toepassing.

Disclaimer (English version)

Although De Kleine Amsterdam compiles the content of this website with great care, it is possible that you will find information that is incomplete or incorrect. De Kleine Amsterdammer makes no claims, promises, or guarantees about the accuracy, completeness or adequacy of the contents of this website and expressly disclaims liability for errors and omissions in the contents of this website.

Therefore, no rights can be derived and De Kleine Amsterdammer cannot be held responsible for damage incurred by the information provided.

The information on the website of Maternity Organisation De Kleine Amsterdammer is complemented regularly and possible revisions can always be made immediately and without prior notice.

De Kleine Amsterdammer excludes all liability for any direct or indirect damages of any kind whatsoever, resulting from or in any way connected with the use of De Kleine Amsterdammer website, or with the temporary unavailability to consult the website of De Kleine Amsterdammer.

Unauthorized or improper use of the content or parts of the content infringes the copyright. You may request permission by contacting the owner or developer.

De Kleine Amsterdammer processes personal data according to the regulations of the Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Formerly known as  “Protection of Personal Data Law” (Wbp).

This disclaimer has been translated into English. If the English version shows discrepancies or leads to differences in interpretation, the version in the Dutch language will be decisive.

Dutch law is applicable to the website of De Kleine Amsterdammer.

Je gegevens

Lees hier onze privacy statement

Gegevens vastleggen

Om je goede zorg te kunnen leveren hebben wij gegevens van je nodig. Natuurlijk gaan we met deze gegevens zorgvuldig om. Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe wet: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze wet is onder andere geregeld dat je het recht hebt om te weten welke gegevens er allemaal genoteerd worden en ook waarom die gegevens genoteerd worden (privacyverklaring). Na jouw toestemming worden de gegevens vastgelegd die bijdragen aan het leveren van goede zorg. We vragen je tijdens de inschrijving of je akkoord bent met de privacyverklaring. We kunnen je inschrijving alleen verwerken als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Welke gegevens verwerken we?

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Geboortedatum;
 • Burgerservicenummer;
 • Verzekeringsgegevens;
 • Gezondheidsgegevens moeder en kind;
 • Bevallingsgegevens;
 • Geboortegegevens;
 • Naam en geboortedatum van eventuele eerdere kinderen;
 • Naam en telefoonnummer van eventuele partner;

Informatie aan derden

Informatie aan derden wordt niet verstrekt zonder jouw toestemming.
Uitzondering hierop is in de geboortezorg de verloskundige (verantwoordelijk voor de levering van de zorg),  degene die namens en/of in opdracht van De Kleine Amsterdammer betrokken zijn bij de levering van kraamzorg zoals het OKC (Ouder en Kind centrum) of een externe kraamverzorgende. Dit doen we alleen als het verstrekken van informatie noodzakelijk is voor de uit te voeren werkzaamheden. Om te voldoen aan de wettelijke verplichting of naleving van de meldcode kindermishandeling hoeft er geen toestemming gevraagd te worden vanwege de veiligheid van kind/gezin.

Zwijgplicht

De intakeconsulent, kraamverzorgende en medewerker van de planning die je tijdens jouw zwangerschap en in de kraamtijd spreekt houden je benodigde gegevens bij in een kraamzorgdossier. Zij zijn tot strikte geheimhouding verplicht (de zogenaamde ‘zwijgplicht’). Wel is het zo dat het voor collega’s nodig kan zijn om in het dossier te kijken, maar dit gebeurt alleen wanneer het een bijdrage levert aan goede zorg.

Bewaren

Wij bewaren jouw gegevens zorgvuldig. Deze gegevens zijn vastgelegd in de zorgovereenkomst, het LIP-formulier, de JGZ-overdracht, de urenregistratie en een weergave van de registratie, interpretatie en te nemen acties bij jou als cliënt en/of je baby ten behoeve van signalering van gezondheidsproblemen. Dit bewaren gebeurt volgens wettelijke termijnen, je hebt in sommige gevallen het recht op correctie en overdracht. Medische gegevens bewaren we 15 jaar, zoals vastgesteld in de wet. Ook jouw overige gegevens (personalia) worden tot 15 jaar na vastlegging bewaard. Als je wilt kun je een kopie krijgen. En als het niet in conflict komt met de wettelijke bewaartermijnen, dan heb je ook het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen.

Verwerkers

Wij werken samen met een aantal dienstverleners die uitsluitend volgens onze instructies persoonsgegevens verwerken. Met hen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Privacyverklaring

Lees hier onze volledige privacyverklaring.

Privacy verklaring

Lees hier onze volledige privacy verklaring

Privacyverklaring Kraambureau De Kleine Amsterdammer B.V.

Kraambureau De Kleine Amsterdammer B.V., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50038478, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en hoe we de informatie beschermen, welke rechten je hebt en onder welke voorwaarden we informatie met andere delen. Hierbij wordt aan de eisen voldaan, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Contactgegevens: Joan Muyskenweg 22, http://www.dekleineamsterdammer.nl, telefoonnummer 020-6706060.

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie De Kleine Amsterdammer B.V. persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) cliënten;
b. eventuele kinderen van cliënten;
c. eventuele partner van cliënten;
d. sollicitanten bij De Kleine Amsterdammer B.V.;
e. ingehuurde ZZP-ers en andere leveranciers;
f. andere zorgverleners waarmee De Kleine Amsterdammer B.V. samenwerkt. Indien u jonger dan 16 jaar bent, dan heeft u toestemming van uw ouders of wettelijke voogd nodig om toestemming te geven om uw persoonsgegevens te verwerken.

2. Verwerking van persoonsgegevens
De Kleine Amsterdammer B.V. verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene (onder 1a.,1c.,1d., 1e. en 1f. genoemd persoon) zelf persoonlijk, telefonisch, of digitaal (bijvoorbeeld via het aanmeldformulier op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens, andere persoonsgegevens of gegevens over de gezondheid;
b. gegevens die de intakeconsulent/kraamverzorgende tijdens haar werk invult (betreft een onder 1a., 1b. en 1c. genoemd persoon) zoals het LIP-formulier, bevallingsgegevens, overdracht JGZ, urenregistratie kraamzorg en een interpretatie van deze gegevens door de kraamverzorgende;
c. geboortegegevens van het kind van een (onder 1a. en 1b. genoemd persoon);
d. met toestemming van de betrokkene (onder 1a. en 1c. genoemd persoon) worden opgevraagd bij andere hulpverleners;
e. geanonimiseerde gegevens (betreft een onder 1a. en 1b. genoemd persoon) worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek; het doel van dit onderzoek is om de effectiviteit en doelmatigheid van het Landelijke Indicatieprotocol te onderzoeken in relatie tot mogelijke risico’s tijdens de kraamzorg;

De Kleine Amsterdammer B.V. verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:
– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– Emailadres;
– Geboortedatum (betreft een onder 1a. en 1b. genoemd persoon);
– Burgerservicenummer (BSN) (betreft een onder 1a. genoemd persoon);
– Verzekeringsgegevens (betreft een onder 1a. genoemd persoon);
– Gezondheidsgegevens (betreft een onder 1a. en 1b. genoemd persoon);
– Bevallinggegevens (betreft een onder 1a. en 1b. genoemd persoon);
– Geboortegegevens van het kind (betreft een 1b. genoemd persoon);
– Voor- en achternaam en geboortedatum van eventuele eerdere kinderen (betreft een onder 1b. genoemd persoon);
– Voor- en achternaam en telefoonnummer van eventuele partner van de cliënt (betreft een onder 1c. genoemd persoon).

3. Doeleinden verwerking
Door akkoord te gaan met dit privacystatement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Indien u bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

De Kleine Amsterdammer B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden (betreft een onder 1a., 1b. en 1c. genoemd persoon);
b. het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen, zoals de overdracht van de zorgverlening volgens het Standpunt Gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde naar jeugdgezondheidzorg en risicosignalering volgens de Wet Meldcode (betreft een onder 1a., 1b. en 1c. genoemd persoon);
c. evaluatie van geboden zorgverlening (betreft een onder 1a. en 1c. genoemd persoon);
d. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor afspraken en bijeenkomsten en het verzenden van informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
e. voor het uitvoeren van een sollicitatieprocedure (betreft een onder 1d. genoemd persoon).

4. Rechtsgrond
De Kleine Amsterdammer B.V. verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen van een sollicitant;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren, risicosignalering volgens de Wet Meldcode;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen van andere zorgverleners waarmee De Kleine Amsterdammer B.V. samenwerkt.

5. Verwerkers
De Kleine Amsterdammer B.V. kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van De Kleine Amsterdammer B.V. persoonsgegevens verwerken. De Kleine Amsterdammer B.V. sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
De Kleine Amsterdammer B.V. deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden. De kraamverzorgende en degenen die namens en/of in opdracht van de kraamzorgaanbieder betrokken zijn bij de levering van de kraamzorg zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Het verstrekken van gegevens aan derden wordt alleen gedaan op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen, zoals de overdracht van de zorgverlening volgens het Standpunt Gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde naar jeugdgezondheidzorg, risicosignalering volgens de Wet Meldcode. In de overige gevallen zal er eerst toestemming aan de betrokkene worden gevraagd.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Kleine Amsterdammer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De social media knoppen op onze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerk Facebook. Indien je op deze knop klikt, worden jouw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van desbetreffende social media netwerken om te zien hoe deze netwerken met persoonsgegevens omgaan.

7. Doorgifte buiten de EER
De Kleine Amsterdammer B.V. geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, dan draagt De Kleine Amsterdammer B.V. ervoor zorg dat de doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte (EER) alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Geautomatiseerde besluitvorming
De Kleine Amsterdammer B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

9. Bewaren en beveiligen van gegevens
De Kleine Amsterdammer B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De Kleine Amsterdammer B.V. hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van sollicitanten: met toestemming 12 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure (dit in verband met het jaarlijks starten van de opleiding voor kraamverzorgende);
d. gegevens van zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na het einde van de overeenkomst van opdracht.

De Kleine Amsterdammer B.V. neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde geautoriseerde personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en verwerkingsovereenkomsten met derden.

10. Wijzigingen privacystatement
De Kleine Amsterdammer B.V. kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie wordt bij een eerste contact toegestuurd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

11. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht De Kleine Amsterdammer B.V. te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met De Kleine Amsterdammer B.V. via (L. Schuit) info@dekleineamsterdammer.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop De Kleine Amsterdammer B.V persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met De Kleine Amsterdammer door een e-mailbericht te sturen naar (L. Schuit) info@dekleineamsterdammer.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Klachten reglement

(Sinds Januari 2017)

Inleiding

Sinds de invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) per 1 januari 2016 is de wijze van klachtenafhandeling veranderd. De klachtenregeling leden Bo Geboortezorg, gebaseerd op de Wkkgz, is de standaardregeling waar leden van Bo Geboortezorg zich aan dienen te houden bij het omgaan met klachten van cliënten. De regeling voor het inschakelen van de klachtenfunctionaris Bo Geboortezorg maakt hier onderdeel van uit.

1. Begripsbepalingen

Artikel 1 Begrippen

1. In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Cliënt: een natuurlijke persoon die zorg vraagt of aan wie zorg wordt verleend.
b. Dossier: de schriftelijke of elektronisch vastgelegde gegevens met betrekking tot de verlening van de zorg aan de cliënt.
c. Huiselijke kring: Een familielid, een huisgenoot, de echtgenoot of voormalig echtgenoot of een mantelzorger. d. Klager: de persoon die een klacht heeft ingediend.
e. Klachtenfunctionaris: de onafhankelijke functionaris die namens de zorgaanbieder belast is met de opvang van klachten van cliënten;
f. Nabestaande:
i. De niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of de geregistreerde partner van de overledene;
ii.andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze reeds ten tijde van het overlijden geheel of         ten dele in hun levensonderhoud voorzag of daartoe krachtens rechterlijke uitspraak verplicht was
iii. degene die reeds vóór de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met de overledene in                     gezinsverband samenwoonde en in wier levensonderhoud hij geheel of voor een groot deel voorzag, voor           zover aannemelijk is dat een en ander zonder het overlijden zou zijn voortgezet;
iv. degene die met de overledene in gezinsverband samenwoonde en in wiens levensonderhoud de                     overledene bijdroeg door het doen van de gemeenschappelijke huishouding;
v. bloedverwanten van de overledene in de eerste graad en in de tweede graad in de zijlijn.
g. Vertegenwoordiger: de persoon of personen die een zorgaanbieder op grond van enige wettelijke bepaling in plaats van of naast de cliënt moet betrekken bij de nakoming van verplichtingen jegens de cliënt.
h. Zorg: Zvw-zorg en andere zorg.
i. Zorgaanbieder: een instelling dan wel een solistisch werkende zorgverlener.
j. Zorgverlener: een natuurlijke persoon die beroepsmatig zorg verleent.
k. Zvw-zorg: zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet.

2. Indien een organisatie wordt gevormd door een organisatorisch verband van natuurlijke personen, richten de uit deze regeling voortvloeiende verplichtingen zich tot ieder van die personen.

Toelichting
De begripsbepalingen zijn overgenomen uit artikel 1 van de Wkkgz.

2. Doel klachtenregeling

Artikel 2 Doel klachtenregeling

Deze klachtenregeling heeft als doel:

a. De individuele klager in zijn recht te zetten.
b. De zorgaanbieder zijn wettelijke plichten jegens de klager te laten voldoen.
c. Het creëren van gelijkwaardigheid tussen klager en aangeklaagde.
d. Bij te dragen aan het komen tot een voor beide partijen bevredigende oplossing waarbij de relatie tussen klager en aangeklaagde hersteld kan worden.

Artikel 3 Uitgangspunten bij klachtenregeling
1. De klachtenregeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
a. Het verdient altijd de voorkeur dat de klacht gezamenlijk wordt opgelost door de klager of aangeklaagde, al dan niet met inzet van de klachtenfunctionaris.
b. De klachtenfunctionaris verzorgt klachtenopvang en – bemiddeling.
c. De klager en de aangeklaagde hebben recht op bijstand en het recht om zich te laten vertegenwoordigen tijdens de procedure.
d. Bij de behandeling van de klacht wordt het principe van hoor en wederhoor toegepast. Zowel de klager als de aangeklaagde krijgen de gelegenheid om toelichting te geven op de klacht en hebben recht op toelichting op de uitspraak.

3. Klachtenopvang

Artikel 4 Klager

1. Over een gedraging jegens een cliënt in het kader van de zorgverlening kan schriftelijk een klacht worden ingediend door:
– de cliënt,
– een vertegenwoordiger van de cliënt,
– een door de cliënt gemachtigde,
– een zaakwaarnemer van de cliënt,
– een nabestaande van de overleden cliënt.

2. Voorts kan over de weigering van de zorgaanbieder om een persoon in het kader van de zorgverlening als vertegenwoordiger van een cliënt te beschouwen, door die persoon schriftelijk een klacht worden ingediend.

Artikel 5 Ontvankelijkheid van klacht
1. Een klacht niet ontvankelijk als:
a. De klacht geen betrekking heeft op de zorgorganisatie of een van haar medewerkers,
b. De klacht anoniem is ingediend,
c. De klacht zonder instemming van de cliënt is ingediend,
d. Een klacht van dezelfde aard door de zelfde klager nog in behandeling is,
e. De klacht reeds behandeld is en er geen nieuwe omstandigheden of feiten hebben voorgedaan.
f. de klacht betrekking heeft op een gebeurtenis die langer dan twee jaar geleden heeft plaatsgevonden, tenzij de klacht tevens een verzoek tot schadevergoeding betreft, in dat geval geldt de wettelijke verjaringstermijn.

4. Klachtenfunctionaris

Artikel 6 Taken en bevoegdheden klachtenfunctionaris

1. De klachtenfunctionaris:
a. informeert de zorgaanbieder en cliënt over de klachtenregeling;
b. kan assisteren bij het indienen van een klacht;
c. zorgt dat de klacht zorgvuldig wordt onderzocht;
d. zorgt dat de klager op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht;
e. zorgt dat de behandeling van de klacht gericht is op het bereiken van een voor de klager en zorgaanbieder bevredigende oplossing.

2. De klachtenfunctionaris heeft de vrijheid haar werkzaamheden te verrichten overeenkomstig de wet, de voor haar geldende beroepsnormen en taakomschrijving en zonder inmenging door de zorgaanbieder.

3. Indien de klachtenfunctionaris zich belemmert voelt in het uitoefenen van haar taak maakt zij dit bespreekbaar met de zorgaanbieder. Indien dit geen oplossing biedt meldt de klachtenfunctionaris dit bij Bo Geboortezorg.

4. Om haar taak goed uit te voeren mag de klachtenfunctionaris informatie met betrekking tot de klacht opvragen bij de zorgaanbieder.

Artikel 7 Klachtenfunctionaris van Bo Geboortezorg

1. Door gebruik te maken van de klachtenfunctionaris van Bo Geboortezorg geeft zorgaanbieder Bo Geboortezorg het recht een klachtenfunctionaris voor de organisatie aan te stellen.

2. Bo Geboortezorg wijst hiervoor een medewerker aan binnen haar organisatie.

3. Bo Geboortezorg zorgt ervoor dat deze medewerker haar taken onafhankelijk kan uitvoeren.

4. Indien de zorgaanbieder de klachtenfunctionaris belemmert in het uitvoeren van haar taken, en zij hier onderling niet uitkomen, zal Bo hierover in gesprek gaan met de zorgaanbieder.

5. Bo Geboortezorg zorgt dat, indien nodig, een vervangende klachtenfunctionaris beschikbaar is. Dit kan alleen als: a. de functionaris klacht niet onafhankelijk kan behandelen.
b. de functionaris om andere redenen haar taken niet volgens deze regeling kan uitvoeren.

6. Indien er een klacht ontstaan over de klachtenfunctionaris, dient deze bij Bo te worden ingediend en zal deze volgens de hier beschreven regeling worden behandeld. De klachtenfunctionaris zal op dat moment worden vervangen volgens artikel 7 lid 5 a.

5. Zorgaanbieder

Artikel 8 Taken en bevoegdheden zorgaanbieder

1. De zorgaanbieder:
a. beoordeelt of een klacht ontvankelijk is;
b. zorgt dat de cliënt in contact kan komen met de klachtenfunctionaris;
c. is verantwoordelijk voor de behandeling van de klacht;
d. is verantwoordelijk voor het aanleggen van een dossier met betrekking tot de klacht.

6. Procedure klachtenafhandeling

Artikel 9 Indienen informele klacht

1. Een informele klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend.

2. Een informele klacht kan worden ingediend bij:
a. De medewerker over wie de klacht gaat,
b. Diens leidinggevende,
c. Het management, bij een klacht van algemene zin.

Toelichting

Lid 2c:
Als de klacht geen betrekking heeft op de medewerker of op specifieke door die persoon geleverde zorg maar op de organisatie in het algemeen, kan de klacht worden ingediend bij het management van de organisatie.

Artikel 10 Afhandeling informele klacht

1. De medewerker geeft de klager de mogelijkheid op informele wijze de gevoelens en gronden waarop de klacht is gebaseerd te bespreken. De medewerker probeert tijdens een open gesprek een oplossing te vinden en betrekt daarbij, met toestemming van die cliënt, haar leidinggevende of anderen als dit bevorderlijk is voor de oplossing.

2. Indien de klager zich in eerste instantie tot de leidinggevende wendt, geldt hetzelfde als in artikel 1 beschreven voor de leidinggevende.

3. De medewerker of leidinggevende attendeert de cliënt de op de klachtenregeling en de mogelijkheid gebruik te maken van de klachtenfunctionaris.

4. De medewerker of leidinggevende onderneemt indien van toepassing stappen binnen de organisatie om herhaling van de klacht te voorkomen.

Artikel 11 Indienen formele klacht

1. Een formele klacht kan schriftelijk of digitaal worden ingediend.

2. Een klacht kan worden ingediend bij de Raad van Bestuur of een door hun aangestelde vertegenwoordiger.

3. De Raad van Bestuur of een door hun aangestelde vertegenwoordiger bepaalt of de klacht ontvankelijk is. Indien de klacht niet ontvankelijk is laat deze dit binnen 1 week met opgaaf van reden weten aan de indiener.

4. Indien de klacht ontvankelijk is, stelt de raad van bestuur of een door hun aangestelde vertegenwoordiger de indiener binnen 1 week op de hoogte van de klachtenregeling en de mogelijkheid gebruik te maken van een klachtenfunctionaris.

5. Indien de klacht niet ontvankelijk blijkt te zijn omdat deze betrekking heeft op een andere zorgaanbieder, stuurt de Raad van Bestuur de klacht door naar de betreffende zorgaanbieder. Hiervoor wordt eerst toestemming gevraagd aan de cliënt.

6. De zorgaanbieder betrekt een andere zorgaanbieder in de afhandeling van de klacht indien de klacht betrekking heeft op zorg, ondersteuning of hulp die wordt verleent in samenhang met een andere zorgverlener en de klager heeft ook bij die andere zorgverlener een klacht ingediend.

Toelichting

Lid 2

Artikel 7.2 van het uitvoeringsbesluit Wkkgz: De klachtenregeling waarborgt dat in behandeling zijnde klachten, indien de afhandeling namens de zorgaanbieder plaatsvindt door een of meer personen in dienst van de zorgaanbieder of door een of meer daartoe door hem aangewezen derden, ter kennis van de zorgaanbieder worden gebracht, en dat de zorgaanbieder afschrift ontvangt van de schriftelijke mededeling, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de wet.

Lid 5

Artikel 7.3 lid 1: van het uitvoeringsbesluit Wkkgz: De klachtenregeling waarborgt dat de behandeling van een klacht die betrekking heeft op het handelen van een ander, op zorgvuldige wijze wordt overgedragen aan degene, op wiens handelen de klacht betrekking heeft, tenzij de klager daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Lid 6

Artikel 7.3 lid 2: De klachtenregeling waarborgt een gecombineerde behandeling van klachten, indien een klacht betrekking heeft op zorg die wordt verleend in samenhang met zorg, ondersteuning of hulp die een ander verleent en de klager heeft doen weten dat hij ook bij die ander een klacht heeft ingediend, tenzij de klager daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Artikel 12 Afhandeling formele klacht

1. De zorgaanbieder neemt na het in behandeling nemen van de klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week contact op met de klager zodat deze indien gewenst e.e.a. mondeling kan toelichten.

2. De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht, een schriftelijke mededeling van de zorgaanbieder waarin:
a. met redenen omkleed is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid,
b. welke beslissingen de zorgaanbieder over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen en
c. binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.

3. Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel van de zorgaanbieder noodzaakt, kan de zorgaanbieder de in het tweede lid genoemde termijn met ten hoogste vier weken verlengen. De zorgaanbieder doet daarvan voor het verstrijken van de termijn schriftelijk mededeling aan de klager.

4. Indien de klacht ook niet binnen de verlengde periode kan worden behandeld, geeft de Raad van Bestuur aan de klager aan wanneer zij verwachten de klacht wel te kunnen behandelen. Indien de klager hier niet op kan wachten of het hier niet meer eens is, informeert de Raad van Bestuur de klager dat deze zijn klacht kan voorleggen aan de geschillencommissie.

5. Indien de klacht nog niet is besproken met de klachtenfunctionaris is de Raad van Bestuur bevoegd om de klager voor te stellen alsnog de hulp van de klachtenfunctionaris in te schakelen. Indien de klager ingaat op dit voorstel neemt de Raad van Bestuur de klacht niet in behandeling.

6. De raad van bestuur geeft aan de klager aan dat indien de klacht niet naar dienst tevredenheid is behandeld, hij de klacht kan voorleggen aan de geschillencommissie.

Toelichting:

Lid 1 en 2:

Artikel 17 lid 1 Wkkgz: De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht, een schriftelijke mededeling van de zorgaanbieder waarin met redenen omkleed is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid, welke beslissingen de zorgaanbieder over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen en binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.

Artikel 17 lid 2 Wkkgz: Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel van de zorgaanbieder noodzaakt, kan de zorgaanbieder de in het eerste lid genoemde termijn met ten hoogste vier weken verlengen. De zorgaanbieder doet daarvan voor het verstrijken van de termijn schriftelijk mededeling aan de klager.

Artikel 13 Afbreken behandeling klacht / stopzetten

De afhandeling van een klacht kan uitsluitend worden afgebroken indien de klager schriftelijk of per e-mail kenbaar maakt de klacht te willen intrekken en geen verdere behandeling gewenst is.

Artikel 14 Dossier bewaren

1. De zorgaanbieder en de klachtenfunctionaris bewaren alle bescheiden met betrekking tot een klacht in een dossier. Een dossier wordt maximaal twee jaar bewaard. De zorgaanbieder is bevoegd de bewaartermijn van een dossier te verlengen.
2. Voor de documentatie met betrekking tot de klacht wordt een apart dossier aangemaakt. Documenten worden dus niet in het dossier van de cliënt bewaard.

7. Geschillencommissie

Artikel 15 Geschillencommissie

1. Indien de klager niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, en hier niet mee akkoord kan gaan is er een geschil ontstaan.
2. Een geschil kan worden voorgelegd aan de geschillencommissie. 3. De geschillencommissie volgt hierin haar eigen regeling.

8. Overige bepalingen

Artikel 16 Kosten

Er zijn voor de cliënt geen kosten verbonden aan klachtenbehandeling.

Artikel 17 Geheimhouding

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze regeling en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem/haar tot bekendmaking verplicht of uit zijn/haar taak bij de uitvoering van dit hoofdstuk de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Toelichting

Artikel 23 wkkgz:

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit hoofdstuk en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit hoofdstuk de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 18 Overige klacht- en meld mogelijkheden

Deze regeling laat de mogelijkheden om klachten voor te leggen aan andere instanties onverlet.

Artikel 19 Openbaarmaking klachtenregeling

De Raad van Bestuur brengt deze regeling onder de aandacht van cliënten en hun vertegenwoordigers door:
1. in de zorgovereenkomst naar de regeling te verwijzen
2. hun desgevraagd een exemplaar van de regeling te verstrekken
3. de regeling op de website van de zorgaanbieder te plaatsen.

Toelichting

Artikel 13, vierde lid Wkkgz bepaalt dat de zorgaanbieder de klachtenregeling ‘op een daarvoor geschikte wijze’ onder de aandacht brengt van de cliënten en hun vertegenwoordigers. Deze bepaling wordt hier geconcretiseerd.

Artikel 20 Onvoorziene omstandigheden

In situaties waarin deze regeling niet voorziet, beslist de Bo Geboortezorg.

Artikel 21 Vaststelling, wijziging en evaluatie

1. Deze regeling is vastgesteld en kan worden gewijzigd door Bo Geboortezorg.
2. Bij wijziging van deze regeling legt Bo Geboortezorg dit ten minste voor aan de klachtenfunctionaris en een vertegenwoordiging van haar leden.
3. Bo Geboortezorg evalueert deze klachtenregeling binnen een jaar na inwerkingtreding en vervolgens zo vaak als zij dit wenselijk vindt.
4. Bo Geboortezorg betrekt bij iedere evaluatie ten minste de klachtenfunctionaris en een vertegenwoordiging van haar leden.

Datum van inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2017.

Contactgegevens klachtenfunctionaris Bo Geboortezorg:
E: klachtenfunctionaris@bogeboortezorg.nl
T: 085 0471 999
Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht